Infogids

 • Materieelbeheer

  De vereniging is in het bezit van een aanhangwagen voor het vervoer van maximaal acht fietsen. Tevens zijn er reservewielen beschikbaar. De wagen wordt gebruikt bij de door Toerclub Swolland georganiseerde toertochten. Voor de markeringen van de routes zijn pijlen, kilometerborden, linten, gereedschap enz. beschikbaar. Leden die gezamenlijk naar een vertrekplaats buiten Zwolle willen reizen, kunnen over de aanhangwagen beschikken. Samen uit is vaak gezelliger en in ieder geval goedkoper. De aanhanger kan voor een tocht worden gereserveerd bij onze materiaalbeheerder: Jannes Michel .

  Richtlijnen voor het gebruik van de aanhangwagen: 
  · gebruikers van de aanhangwagen moeten lid zijn van Toerclub Swolland en in het bezit zijn van een geldige Toerfietskaart van de NTFU;
  · het gebruik van de aanhangwagen dient twee weken voor de gewenste datum schriftelijk of telefonisch aangevraagd te worden bij de materiaalbeheerder;
  · verrichten van meerdere reserveringen tegelijk is niet mogelijk; na ieder gebruik kan de aanhangwagen opnieuw geleend worden;
  · de aanhangwagen mag voor maximaal drie aaneengesloten dagen gebruikt worden; 
  · indien de aanhangwagen voor door Toerclub Swolland georganiseerde activiteiten, zoals toertochten en clubritten, beschikbaar moet zijn, kan de aanhangwagen niet voor andere fietsactiviteiten beschikbaar gesteld worden;
  · indien meer personen op dezelfde dag de aanhangwagen willen lenen is de volgorde van aanvraag beslissend;
  · de gebruiker van de aanhangwagen dient zich door het ondertekenen van een verklaring bereid te tonen tot het vergoeden van eventuele schade ontstaan bij gebruik van de aanhangwagen zoals wagen- en  inboedelschade;
  het is verstandig dat de gebruiker hieromtrent vooraf informeert bij de eigen auto W.A.- verzekeraar. We willen onze leden erop wijzen dat zowel het vervoeren van materialen ín de kar, als je fiets óp de kar, voor eigen risico is.

  Mocht zich een situatie voordoen waarin er sprake is van schade, dan kan noch Swolland, noch de bestuurder van de auto die de Swolland kar trekt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.Over de aanhangwagen kan in overleg met de materiaalbeheerder beschikt worden. Het bestuur beslist in alle twijfelgevallen.


 • Fietsen in groepsverband

   

  Signalen bij fietsen in groepsverband

  Stoppen: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept: "Stop". Groep geeft roep door naar achteren.
  Weg Vrij: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept: "Vrij".
  Rechtdoor: Voorrijder roept "Rechtdoor". Groep geeft roep door naar achteren.
  Afslaan: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept: "Links" of"Rechts". Groep geeft roep door naar achteren. Achterrijder steekt arm ook uit.
  Obstakel
      • Rechts/Inhalen: Voorrijder roept: "Voor". Groep geeft roep door naar achter.
      • Links/Tegenligger: Voorrijder roept: "Tegen". Groep geeft roep door naar achter.
      • In/Op de weg: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achter.
  Achter elkaar rijden: Voorrijder/achterrijder roept: "Ritsen". Groep geeft roep door en geeft ritsers de ruimte.
  Ingehaald worden: Achterrijder roept: "Achter". Groep geeft roep door naar voren.
  Het gaat te hard: Betrokkene roept: "Tempo". Groep geeft roep door naar voren.
  Problemen: Betrokkene roept: "Lek".

   

  Wegkapiteins
  De wegkapiteins hebben de leiding tijdens de toertochten en trainingen. Er zal naar hun instructrie geluisterd dienen te worden voor de goede gang van zaken en voor eigen en andermans veiligheid.
  Bij meningsverschillen kan dit na afloop besproken worden.


  Taken wegkapitein
  - Eén van de wegkapiteins rijdt op de 1eof 2e plek en regelt de snelheid en de route, de andere rijdt op de achterste rij en is een vangnet voor rijders met pech of voor wie het tempo te hoog is.
  - Bij rijden met één wegkapitein rijdt deze op de 1e of 2e plek.
  - Hij zorgt ervoor dat alle deelnemers fietsen conform de gedragsregels en hij spreekt zo nodig de deelnemers hier op aan.
  - Hij houdt rekening met de verkeersveiligheid i.v.m. de grootte van de groep.
  - Hij kan, als hij dat nodig vindt, de route aanpassen (verleggen, inkorten of verlengen).

   

  Algemene gedragsregels racefietsers
  - Er wordt als groep gereden: “Samen uit, Samen thuis”
  - Als de groep groter dan 16 fietsers is, dan wordt de groep gesplitst
  - Houd je aan de verkeersregels, je blij zelf verantwoordelijk
  - Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
  - Gebruik een fietsbel
  - Helm is verplicht
  - Geef jdig aan welke richng je gaat volgen
  - Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
  - Rijd aljd op aangegeven fietspad
  - Rijd in de bebouwde kom met aangepaste snelheid
  - Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid


  Bij het fietsen in clubverband wordt in principe in clubkleding gefietst


  Wij houden rekening met elkaar, dat betekent:
  - Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
  - Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer bij elkaar is.
  - Bij pech wordt er gewacht en geholpen met de reparatie.
  - Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
  - Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
  - Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt de betreffende persoon hierop door de wegkapitein aangesproken en geadviseerd naar een langzamere groep over te stappen.
  - Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers mag hij of zij alleen op kop rijden als hij het tempo daardoor niet verhoogt boven het normale tempo van de groep.
  - Bij twijfel over de route altijd de wegkapitein volgen, ook als je denkt dat de route niet de goede is.
  - Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.


 • Bestuurlijke zaken

  Inleiding
  Toerclub Swolland is een actieve toerfietsvereniging voor toerfietsers in en rond Zwolle. De Toerclub vindt haar juridische basis in statuten die door de leden zijn goedgekeurd, een Huishoudelijk Reglement en het lidmaatschap van de NTFU.


  Statuten
  De statuten zijn op 27 januari 1998 goedgekeurd in een extra ledenvergadering. Indien gewenst kun je een afschrift van de statuten opvragen bij de secretaris, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ze zijn uiteraard ook te vinden op de website, onder topmenu (“Ga naar de downloads”) > Club & Bestuur 

  Huishoudelijk Reglement 
  In het huishoudelijk reglement tref je aanvullende bepalingen bij de statuten. Het betreft onderwerpen zoals de verplichting om een helm en het dringende advies om clubkleding te dragen. Ook staan de taken van het  bestuur erin vermeld. Behalve hieronder is het reglement ook te vinden op de website www.swolland.nl onder topmenu (“Ga naar de downloads”) > Club & Bestuur. 

  Het huishoudelijk reglement luidt als volgt:


  Artikel 1 – Rechtskracht
  1. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in aansluiting op de statuten van vereniging Toerclub Swolland, hierna te noemen 'de vereniging'.
  2. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement vinden geen toepassing indien zij strijdig zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of met de statuten.


  Artikel 2 - Clubkleding
  1. Het bestuur van de vereniging zorgt voor de verspreiding over de leden van, door de vereniging ter verkoop te leveren clubkleding, tegen de daartoe vastgestelde prijzen.
  2. Mede in aanmerking nemende het waarborgen en versterken van het verenigingsverband, de belangen van mogelijke sponsor(s) en het uitdragen van dit groeps- en sponsorbelang naar leden en derden, stimuleert het bestuur van de vereniging actief richting de leden als groep en zo mogelijk individueel, het dragen van deze clubkleding tijdens fietsactiviteiten van de vereniging.
  3. Het bestuur van de vereniging zal, ter uitvoering van lid 2, via de website en zo mogelijk persoonlijk de leden verzoeken clubkleding aan te schaffen en te dragen. Leden motiveren elkaar onderling om clubkleding te dragen.


  Artikel 3 - Helm
  1. Mede in aanmerking nemende de gevaren door het deelnemen aan het verkeer en meer specifiek het rijden in groepsverband, de verhoogde kans daarbij op hoofdletsel en de daaraan inherente gevolgschade, zijn de leden van de vereniging verplicht om een deugdelijke helm met een harde schaal te dragen tijdens fietsevenementen die door of namens de vereniging zijn georganiseerd, de eigen clubritten hieronder begrepen en die zijn bedoeld om te worden afgelegd op de racefiets (veldritfietsen inbegrepen), handbike en/of de MTB. De aard van de tocht is vooraf via de geëigende communicatiekanalen van de vereniging aangekondigd.
  2. Het bestuur of door het bestuur aangewezen personen (voorrijders, organisatoren van evenementen) kan/kunnen leden van de vereniging of derden die zonder helm aan een verenigingsevenement zoals omschreven in lid 1 willen deelnemen, het recht hiertoe ontzeggen.
  3. Het bestuur stimuleert de leden via de geëigende kanalen of persoonlijk om een deugdelijke helm te dragen, wanneer zij individueel een fietstocht maken.


  Artikel 4 – Nieuwbrief en website
  1. Door of vanwege het bestuur van de vereniging zal periodiek, circa 6 maal per jaar, een nieuwsbrief worden verspreid onder de leden. Daarnaast onderhoudt (c.q. laat onderhouden) het bestuur een website met als URL: www.swolland.nl. Nieuwbrief en website zijn de geëigende communicatiemiddelen van de vereniging.
  2. Een redactie zal zorg dragen voor het maken van een nieuwsbrief, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De leden van de vereniging kunnen hiertoe kopij aanleveren. De website wordt beheerd door een webmaster.
  3. De artikelen en mededelingen in de nieuwsbrief en op de website mogen niet strijdig zijn met het doel en de belangen van de vereniging en de toerfietssport in het algemeen. 
  4. De redactie van de nieuwsbrief behoudt zich het recht voor om kopij niet, dan wel in gewijzigde vorm op te nemen in de nieuwsbrief.
  5. Publicatie van de artikelen of mededelingen van leden impliceert niet dat het bestuur zich conformeert aan de inhoud of strekking daarvan.
  6. De website bevat verenigingsinformatie, fotomateriaal van evenementen, enz. Tevens kunnen leden van de vereniging onderling informatie uitwisselen.
  7. Ook voor de website is lid 5 van kracht.
  8. Het contentbeheer van de website vindt plaats door een webmaster onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De webmaster heeft de gedelegeerde bevoegdheid om inbreng van leden en derden, zonder overleg met de desbetreffende persoon/personen van de site te verwijderen.


  Artikel 5 - Taken van voorzitter, secretaris en penningmeester
  1. De voorzitter:
  • leidt de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • onderhoudt contacten met relevante externen
  • stelt in overleg met de secretaris de agenda op van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • stelt een beleidsplan op voor korte en lange termijn.


  2. De secretaris:
  • roept op tot de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • notuleert de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • stelt de daarbij behorende actielijst op
  • verstuurt het verslag van de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
  • verwerkt de ingaande en uitgaande correspondentie.


  3. De penningmeester:
  • beheert de financiën van de vereniging en legt daarover verantwoording af aan het bestuur
  • stelt de jaarbegroting op
  • beoordeelt de concept jaarbegroting van de coördinatoren/activiteiten
  • bewaakt de kosten en uitgaven van de coördinatoren/activiteiten
  • zorgt voor (voorbereiding en uitvoering van) inning van opeisbare vorderingen
  • maakt periodiek, doch minstens eenmaal per jaar, een overzicht van de kosten en baten van de vereniging


  Artikel 6 - Hulp leden
  1. Mede in aanmerking nemende het waarborgen en versterken van het verenigingsverband en de benodigde hulp bij het laten plaatsvinden van activiteiten, verlangt het bestuur van de leden dat elk lid minstens twee keer per jaar meehelpt, ten einde de activiteiten naar behoren te laten verlopen.
  2. Deze hulp wordt in goed overleg tussen bestuur(slid) en lid concreet ingevuld.

  Artikel 7 - Contributie
  1. Conform de statuten besluit de ledenvergadering over wijziging van de hoogte van de jaarlijkse contributie, waarbij verschillende categorieën kunnen gelden.
  2. Het lid dient de contributie te voldoen binnen vier weken na een betalingsoproep per e-mail of per post. Het bestuur stimuleert de inning van de contributiegelden via het afgeven van een machtiging. In deze contributie is de verplichte bijdrage aan de NTFU inbegrepen.


 • Informatieverstrekking

  Op diverse manieren word je op de hoogte gebracht van alle activiteiten van Toerclub Swolland, de NTFU-evenementen en interessante toertochten en clubritten. Uiteraard door onze nieuwsbrieven
  en via onze website www.swolland.nl. Daarnaast kun je in het NTFU-kalenderboekwerk van de Nederlandse Toer Fiets Unie mooie ritten uitzoeken op willekeurige data. Hierin staan alle door aangesloten clubs  georganiseerde ritten op datum in het gehele land. Op de website www.ntfu.nl vindt de toerfietser ook van alles van zijn gading. De inhoud van het NTFU kalenderboekwerk is er in zijn geheel te vinden.
  Daarnaast proberen we ook in de lokale media onze vereniging en sponsors te presenteren en niet-leden te interesseren voor de activiteiten van onze vereniging. 


  NTFU-Kalender
  In de NTFU-kalender staan talloze georganiseerde ritten door het gehele land vermeld. Het is een lijvig boekwerk, een speciale uitgave van Fietssport Magazine, het officiële blad van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Het blad bevat een grote hoeveelheid fietsinformatie. In het boekwerk staat dan ook veel informatie over toertochten, sterritten, fietsmeerdaagsen en vrijetijdstochten. Bijvoorbeeld de vertrekplaatsen, vertrektijden,
  de afstanden en de soort tocht. De tochten van alle bij de NTFU aangesloten verenigingen zijn erin opgenomen. Dat zijn er duizenden! Verder bevat het boekwerk de voor toerfietsers belangrijke informatie zoals: hoe rijd je een sterrit, hoe is de toerfietser verzekerd en adressen van verenigingen. Toerclub Swolland staat vermeld onder verenigingsnummer 104002.

   

  Swolland nieuwsbrieven
  Ons eigen clubblad, Swollandnieuws, werd tot eind 2017 6 keer per jaar aan de leden toegezonden. In de loop van 2018 is het papieren clubblad vervangen door een electronische nieuwsbrief dat per e-mail aan de leden wordt verstuurd. Minimaal 5 x per jaar zal een nieuwsbrief worden verzonden. In de nieuwsbrief staan artikelen die alles te maken hebben met het toerfietsen en de aankomende tochten en clubritten. De kopij voor de nieuwsbrief dienen de leden mede zelf aan te dragen, dus hierbij een verzoek aan jou: stuur eens een stukje in!
  Clubleden die kopij willen aanleveren dienen dit aan te leveren bij de redactie per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


  Website www.swolland.nl
  Recente én oudere informatie is te vinden op onze website. Kijk onder de diverse menu knoppen. Gekoppeld aan de website is er een ‘Klepsite’. Hierop kun je berichten achterlaten en berichten van anderen lezen. Ideaal om bijvoorbeeld een rit aan te kondigen en anderen uit te nodigen om mee te rijden. De Klepsite heeft een ook besloten deel voor informatie uitwisseling. Je kunt zelf je registreren via de klepsite forum. Indien je wachtwoord vergeten bent, kan je een nieuw wachtwoord aanvragen bij de webmaster (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

  Op de website staan ook de logo’s van onze sponsors. Door ze aan te klikken word je doorgelinkt naar de sites van de sponsors. Voor vragen en opmerkingen: Jaap Laméris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 • Kilometerregistratie

   Een goede traditie binnen Toerclub Swolland is de jaarlijkse kilometerregistratie. Hoewel het echte wedstrijdelement onze vereniging vreemd is, is het toch interessant om wel een prestatie-element in te brengen door de eigen prestatie eens te vergelijken met die van de andere clubleden. Bovendien biedt Toerclub Swolland de mogelijkheid je fietsprestatie te vereeuwigen in de vorm van een gratis, op naam gestelde, herinneringsstandaard.

  Reglement

  Alle fietstochten gemaakt in het toerseizoen 2018, dat loopt van 1 maart 2018 tot en met 31 oktober 2018, tellen mee.

  Registratie van de gereden kilometers kan op de volgende manieren:

  • in het NTFU-toerboekje met vermelding van datum, afstand en eventueel gehaalde stempels. Stempelen is dus niet verplicht. Vaak is bij georganiseerde toertochten de mogelijkheid deze tocht in dit toerboekje te laten afstempelen. De NTFU-Toerboekjes zijn te bestellen via de NTFU webshop.
  • in een eigen gemaakt boekje of een schrift o.i.d.
  • registratie van de kilometers c.q. tochten op de personal computer, of registratie met behulp van de fietscomputer.

  Hij of zij die graag een op naam gestelde jaarherinnering wil hebben met daarin ook gegraveerd het aantal verreden kilometers, moet dit - met duidelijke vermelding van dit totale aantal kilometers - schriftelijk, telefonisch of via e-mail vóór 20 november 2018 doorgeven aan: Henk Hofstee.

  De uitslag wordt gepubliceerd in het clubblad op volgorde van het aantal kilometers.

  Degene die geen prijs stelt op een jaarherinnering, maar wel de fietsprestatie geregistreerd wil zien in het clubblad, moet dit van te voren aangeven. Wil je wel een standaardje, maar je naam niet in de ranglijst: ook dit is mogelijk!!

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.