Privacy verklaring

Toerclub Swolland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld  en ook een cookieverklaring. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In onze cookieverklaring willen we ook informatie  geven over hoe wij omgaan met cookies die onze website plaatst op uw computer, smartphone of tablet.

De privacyverklaring kan u hier downloaden:

,

en de cookie verklaring kan u hier inzien.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toerclub Swolland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toerclub Swolland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Toerclub Swolland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals de aanmelding bij de NTFU en het incasseren van de contributie bij de Rabobank;
 • Communicatie over de clubactiviteiten en/of uitnodigingen;
 • Vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier lidmaatschap en/of aanvullende vragenformulieren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN Bankrekeningnummer;
 • Geboortedatum;
 • Type fietser: Racefiets/MTB/Handbiker en/of Swollady
 • Beschikbaarheid soort vrijwilligersactiviteit

Je persoonsgegevens worden door Toerclub Swolland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de duur van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Op moment zijn alleen de NTFU en Laposta de enige derde partijen, aan wie wij persoonsgegevens uitwisselen.

Zo maken wij gebruik van de NTFU als een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de diensten van de NTFU ten behoeve van haar leden en aangesloten fietsers, bijv. verzekeringen, fietsinformatie en de (voor)inschrijving aan NTFU-tochten.

Zo maken wij gebruik van Laposta als een derde partij voor de volgende diensten:

 • het versturen van nieuwsbrieven naar de leden van Toerclub Swolland die de club via het online platform van Laposta als verwerker heeft opgesteld, op het beheren van het e-mailadressenbestand van Toerclub Swolland ten behoeve van het versturen van deze nieuwsbrieven en het verzamelen van gegevens over de door de leden uitgevoerde handelingen met betrekking tot de ontvangen nieuwsbrief.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Toerclub Swolland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Toerclub Swolland van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan gedragscode daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Toerclub Swolland

Secretaris [AT] swolland [DOT] nl

 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 Toerclub Swolland [13-01-2023]